Myran 076-56 99 561, Spindeln 076-56 99 560

Öppettider: 06:30- 17:00

(kan ändras vid behov)

Samma Läroplan

laroplanAll vår pedagogiska verksamhet utgår ifrån läroplanen (Lpfö 18).  Vår målsättning är att utifrån läroplanens värdegrund och våra kristna värderingar arbeta med att skapa ett varmt och demokratiskt klimat där alla barn känner att de har samma värde och lär sig att respektera varandra och se olikheter som något positivt.

Vi arbetar efter en likabehandlingsplan som revideras en gång om året. Utifrån den arbetar vi aktivt för att förebygga och förhindra all diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, uttryck eller ålder.

Vi har skapat en miljö som uppmuntrar till lek och lärande. Barnens lek sätts i centrum. Varje barn ska utveckla en positiv självkänsla och en social kompetens och kreativitet. Vi vill ta tillvara varje barns lust och nyfikenhet att utforska och lära sig. Vi använder oss av sång, sånglekar, rörelselekar, språklekar, dans och naturupplevelser i skogen, samt skapande i bild och form. Vi är ute mycket och använder också vår fina gård som ett extra pedagogiskt ”rum”, där vi målar, skapar i olika material, leker med matematik (räkna, samla och mäta mm).