Mål

Förskolan som nu är en egen skolform är viktig för ditt barns utveckling och lärande. Förskolans läroplan som vi arbetar efter på förskolan Oasen säger att "Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik" (Lpfö 98, rev.2010). Vi på förskolan ska enligt läroplanen "erbjuda en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet" (Lpfö 98, rev.2010). Förskolans miljö är viktig och ska locka till lek och lärande. Barnen lär i samspel med vuxna och barn. Det är barnens nyfikenhet och lust att lära som ska vara grunden för verksamheten och den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. (Lpfö 98, rev.2010)